O nás

DDD-advokáti je tvořena třemi úzce spolupracujícími advokátními kancelářemi JUDr. Vladimíra Dvořáčka, Mgr. Tomáše Dvořáčka a Mgr. Michaely Dvořáčkové. Díky širokému spektru právní specializace spolupracujících kanceláří jsme schopni poskytnout komplexní právní služby ve všech právních odvětvích. Kanceláře poskytují právní služby v Praze a širším okolí, výjimkou však nejsou klienti též ze vzdálenějších oblastí České republiky. Důraz klademe zejména na individuální přístup k potřebám klienta. Spolupracujeme úzce se soudními znalci, daňovými poradci, soudními exekutory a realitními kancelářemi.

Právní oblasti

 • Trestní právo

  Naše advokátní kancelář disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oboru trestního práva, ať již při obhajobě obviněných osob či při zastupování poškozených v trestním řízení.
  JUDr. Vladimír Dvořáček poskytuje právní pomoc klientům v tomto oboru již přes 25 let, z těchto zkušeností těží všechny advokátní kanceláře.
  Při obhajobě využíváme veškerých dostupných prostředků obhajoby, přičemž klademe důraz na zachování základních lidských práv klienta a též na zachování pravidel spravedlivého procesu. Advokáti naší kanceláře úspěšně zastupovali klienty v trestních věcech před Nejvyšším soudem ČR či Ústavním soudem ČR.
  Jsme schopni kvalifikovaně zastupovat klienty ve všech oblastech trestního práva. Věnujeme se tedy jak obhajobě týkající se obecné kriminality, tak závažných hospodářských trestných činů, násilné trestné činnosti, drogových deliktů i trestných činů v dopravě.
  V případě zproštění klienta obžaloby poskytujeme i návazné služby týkajících se vymáhání nároku na náhradu újmy vzniklé nezákonným trestním stíháním či nezákonnou vazbou (viz Nároky na náhradu újmy vůči státu).

  Poskytujeme právní služby rovněž v rámci řízení trestního řízení vykonávacího (viz též Práva vězněných osob).

 • Obchodní právo

  • zakládání společností
  • zastupování v soudních sporech
  • sepisování obchodních smluv
  • závazkové právo
 • Občanské právo

  • zastupování v občanskoprávních věcech
  • zastupování v soudním řízení
  • zpracování smluv a dohod dle občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů
  • řešení majetkoprávních vztahů v manželství
  • vypořádání společného jmění manželů
  • převody nemovitostí a věcné smlouvy
  • bytové právo
  • rodinné právo (péče o nezletilé, výživné, ...)
 • Insolvenční právo

  zastupování věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení

  • sepis insolvenčních návrhů včetně návrhů na povolení oddlužení
  • přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení
  • zastupování v incidenčních sporech
  • zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech
 • Práva vězněných osob

  Dlouhodobě se zabýváme též právy osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Úspěšně zastupujeme klienty v řízeních o žádostech o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, upuštění trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku, v řízeních o přeřazení do typu věznice s mírnějším režimem a podobně.

 • Nároky na náhradu újmy vůči státu

  Naše specializace zahrnuje též vymáhání nároků na náhradu újmy, ať již majetkové či nemajetkové, vůči státu či veřejnoprávním korporacím (obcím, krajům). Neváhejte se na nás obrátit, pokud jste byli poškozeni nesprávným úředním postupem, nebo nezákonným rozhodnutím, případně pokud řízení, jehož jste byli účastníky, trvalo neúměrně dlouho.

 • Lidská práva a svobody

  Dlouhodobě se věnujeme též zastupování klientů před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva. Skutečnost, že je postup orgánu veřejné moci zákonný, nemusí nutně znamenat, že je v souladu s pravidly stanovenými Ústavou, Listinou základních práv a svobod, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Chartou základních práv EU. Proto, pokud váháte s kontaktováním advokáta v případě, kdy lze postup orgánu veřejné moci označit za zákonný, ale vnímáte jej jako nespravedlivý, obraťte se na naši advokátní kancelář a my vyhodnotíme, zda Vám lze přesto pomoci.
 • Vymáhání pohledávek

  Právní služba při vymáhání pohledávek zahrnuje podle přání klienta již prvotní kontakt dlužníka, variantní řešení, mimosoudních dohod a uplatnění nároku před soudem, exekuční řízení s využitím spolupracujícího exekutorského úřadu. Cílem advokátů je po dohodě s klientem určit takový postup, který je efektivní, ale je i v souladu s obchodními zájmy. Proto jsou pro jednotlivé podnikatelské subjekty zpracovávány individuální programy vymáhání. Důraz je kladen na ekonomickou stránku vymáhání. Věřitel zpravidla hradí pouze dohodnutou paušální částku pro oblast mimosoudního vymáhání.

Při dlouhodobější spolupráci s klientem většinou dochází k poskytování komplexních právních služeb ve více právních oblastech. To však závisí na spokojenosti klienta s prací advokátů.

Ceny právních služeb

Ceny právních služeb poskytovaných advokátními kancelářemi jsou smluvní nebo mimosmluvní. U smluvní ceny záleží na individuální domluvě mezi advokátem a klientem. Orientačním ukazatelem pro stanovení odměny je smluvní hodinová sazba. Smluvní hodinová sazba činí 2 000,- Kč. Mimosmluvní ceny se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., v aktuálním znění (advokátní tarif). V občanskoprávních věcech je přihlíženo k tomu, aby odměna advokáta v případě úspěšnosti sporu byla zcela pokryta soudem přiznanými náklady řízení. V trestních věcech je při určení smluvní odměny přihlíženo ke složitosti věci, časové náročnosti a dalším konkrétním okolnostem, charakterizujícím určitou trestní věc. V případech zvláštního zřetele hodných lze výši odměny dohodnout odlišně od zásad uvedených výše. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, Národní tř. 16,110 00 Praha 1. Bližší informace o řešení spotřebitelských sporů naleznete zde.

Advokáti

JUDr. Vladimír Dvořáček

Působí jako advokát od roku 1991. Před tím vykonával funkci soudce, a to do roku 1985. V letech 1985 - 1991 pracoval na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Mgr. Tomáš Dvořáček

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze s vyznamenáním, od ukončení studia v r. 2008 působí v advokacii, od r. 2011 jako advokát.

Je člen České advokátní komory, zapsán pod ev. č. 13 958, a dále členem Unie obhájců.

Zastupuje klienty před trestními, civilními, insolvenčními a správními soudy všech stupňů v ČR, včetně Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR, rozhodčími soudy, správními orgány.

Mgr. Michaela Dvořáčková

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a vykonává advokacii od roku 2013.

Informace a poučení

 • Informace pro spotřebitele

  Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem (Složitelem, Oprávněným) z této Smlouvy. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
 • Poučení dle GDPR

  Poučení ke splnění povinností dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkráceně „GDPR“)
  • JUDr. Vladimír Dvořáček, advokátní kancelář, Mgr. Tomáš Dvořáček, advokátní kancelář a Mgr. Michaela Dvořáčková, advokátní kancelář, jsou společnými správci osobních údajů (dále jen „Správce“).
  • Osobními údaji, které Správce zpracovává:
   • o fyzických osobách jako klientech Správce, jsou identifikační údaje (všechna jména, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný obdobný pobyt, státní občanství, firma a další označení, IČO, sídlo, druh průkazu totožnosti, číslo průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, doba platnosti průkazu totožnosti), kontaktní údaje (doručovací adresa, email, telefonní číslo, případně další údaje, které klient Správci sdělí), informace o tom, zda jde o politicky exponovanou osobou nebo podezřelou osobu dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (dále jen „AML zákon“);
   • o fyzických osobách jako zástupcích klientů Správce (statutární orgán, zástupce na základě plné moci, prokurista apod.), jsou identifikační údaje (všechna jména, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný obdobný pobyt, státní občanství, firma a další označení, IČO, sídlo, druh průkazu totožnosti, číslo průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, doba platnosti průkazu totožnosti), kontaktní údaje (doručovací adresa, email, telefonní číslo, případně další údaje, které klient Správci sdělí), informace o tom, zda jde o politicky exponovanou osobou nebo podezřelou osobu dle AML zákona (dále jen „Osobní údaje“);
  • Osobní údaje jsou získávány od identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „Subjekt údajů“) a také z veřejně dostupných databází (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr plátců DPH, registr ARES, případně insolvenční rejstřík).
  • V případě, že Subjekt údajů odmítne Osobní údaje poskytnout, Správce je povinen odepřít poskytnutí služby nebo, je-li služba již poskytována, poskytování služby ukončit, neboť by Správce nebyl schopen plnit své zákonné povinnosti vyplývající zejména z AML zákona. Současně by Správce ani nebyl schopen řádně plnit smlouvu mezi ním a klientem.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GPDR, a to z důvodu:
   • podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GPDR (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů);
   • podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GPDR (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje).
  • Správce předává Osobní údaje třetím osobám – státním orgánům a orgánům veřejné moci nebo subjektům veřejnou moc vykonávajícím, pouze pokud je tato povinnost stanovena zákonem. Správce může pověřit zpracováním Osobních údajů třetí osobu – zpracovatele, a to pouze v rámci účelu zpracování Osobních údajů dle předchozího článku; takové zpracování je možné pouze na základě smlouvy, která zavazuje zpracovatele k řádnému plnění povinností dle GDPR.
  • Správce nezpracovává Osobní údaje pro marketingové účely ani jinými způsoby, pro které by byl nutný výslovný souhlas Subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GPDR.
  • Správce Osobní údaje zpracovává po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Správcem a klientem a dále po dobu stanovenou zákonem (např. zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  • Subjekt údajů má právo na přístup k Osobním údajům, které o něm Správce zpracovává. Subjekt údajů má právo na kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za další kopie na žádost Subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
  • Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  • Subjekt údajů má právo požádat o výmaz Osobních údajů a na to, aby na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; to neplatí, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje nebo pokud je zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti Správce vůči Klientovi.
  • Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
   • Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit;
   • Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GPDR, pouze pokud by zpracování Osobních údajů bylo v budoucnosti založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR či výlučně na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a současně by se zpracování provádělo automatizovaně.
  • Subjekt údajů nemá právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, pokud by se jednalo o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GPDR.
  • Správce zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil odpovídající úroveň zabezpečení Osobních údajů zpracovávaných jak v listinné, tak v elektronické podobě.
  • Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Kancelář Praha

Markéta Formánková
asistentka
Adresa:
Sokolovská 32/22
186 00 Praha 8 - Karlín
telefon: 222 310 809
fax: 222 311 006
mobil: 721 211 685
Po-Pá 9:00-15:00
St 9:00-18:00

JUDr. Vladimír Dvořáček

IČ 66207690
DIČ CZ530210128
zapsán v seznamu advokátů
České advokátní komory
pod číslem 1283
kancelar@ddd-advokati.cz

Mgr. Tomáš Dvořáček

IČ 73630829
DIČ CZ8308270146
zapsaný v seznamu advokátů
České advokátní komory
pod číslem 13958
tomas@ddd-advokati.cz

Mgr. Michaela Dvořáčková

IČ 02275554
DIČ
zapsaná v seznamu advokátů
České advokátní komory
pod číslem 15271
michaela@ddd-advokati.cz